นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5 6 7
คู่มือบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 66)
การเลือกตั้งกรรมการสภามคณาจารย์และพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 298)
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 109 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 303)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ....( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 430)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ "สัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"( สงขลา ),(อ่าน 263)
ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลัก (Core Values) มหาวิทยาลัยทักษิณ "คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม" ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 289)
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม " โครงการอบรมวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ "( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 388)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU NEWSLETTER
ปีที่1 ฉบับที่ 5 ธ.ค. 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready