มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English
1 2 3 4 5 6 7 8
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 98)
การสรรหาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (อ่าน 88)
การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558  (อ่าน 187)
แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (มกราคม - เมษายน 2559) (อ่าน 609)
ประกาศการคัดเลือกอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558  (อ่าน 628)
ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (นิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ ปีการศึกษา 2558) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา (อ่าน 1016)
ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา (อ่าน 844)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 (อ่าน 1099)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครบุคลากร อาจารย์ ร่วมเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม" จำนวนจำกัดเพียง 40 คน ภายใต้โครงการห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม  (อ่าน 1739)
 
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 179)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 378)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 319)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบัญชี) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 170)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 200)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 735)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 609)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 622)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) (อ่าน 267)
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 480)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยและพื้นที่ระหว่างอาคารหอประชุมฯ และอาคารบริหารและสำนักงานกลาง เฟส1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 23)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (วารสารต่างประเทศ) / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 20)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 รายการ (อ่าน 44)
ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 รายการ (อ่าน 53)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 38)
ประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 35)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  (อ่าน 42)
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2,000 ตัว (อ่าน 51)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (อ่าน 37)
ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (อ่าน 55)
 
TSU At a glance
TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พบประชาคม
ข้อมูลนิสิตใหม่
รับสมัครพนักงาน
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Video Presentation
Video Presentation
Thaksin University
TSU NEWSLETTER
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App
   
70-410 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | 70-486 exam    | 70-411 exam    | 70-410    | 70-488    | 70-461    | MB5-705    | 200-120    | 70-486    | 70-411    | 70-480    | 70-346    | 70-462    | 70-347    | 70-412    | 70-483    | 70-331    | 220-802    | C4040-252    | C_TADM51_731    | 1Z0-061    | 70-487    | 400-101    | CCD-410    | 100-101    | MB2-700    | 1Z0-060    | 70-463    | EX200    | C4040-250    | 300-115    | 640-554    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | VCP550    | 1Z0-803    | 220-801    | 300-101    | 70-467    | CISSP    | SY0-401    | MB2-702    | 640-911    | 74-335    | 98-364 exam    | M70-201 exam    | 70-413 exam    | EX0-001 exam    | HP0-J73 exam    | ICBB exam    | JN0-102 exam    | M70-301 exam    | 640-461 exam    | MB6-871 exam    | C_TFIN52_66 exam    | OG0-093 exam    | 1Z0-144 exam    | M70-101 exam    | 350-018 exam    | C_TSCM52_66 exam    | C_A1FIN_10 exam    | 100-101    | 70-410    | 100-101    | 300-075    | 70-533    | 300-320    | MB2-704    | 400-201    | 210-260    | 810-403    | 70-533    | 400-201    | 200-310    | 400-101    | 70-533    | 200-120    | 400-051    | 400-101    | 200-120    | 70-410    | 70-417    | 70-346    | 70-461    | 70-480    | 200-120    | c4040-252    | 70-410    | MB6-703    | A00-201    | CISM    | 642-732    | 70-463    | 70-486    | 210-060    | MB6-702    | CCA-500    | 400-051    | 070-483    | PRINCE2    | 70-488    | 6209    | C2150-200    | CCD-410    | C4090-971    | C2210-422    | 74-678    | 1Z0-051    | 640-461    | C4040-251    | 010-150    | 70-412    | C_TSCM52_66    | 700-801    | 1Z0-803    | 98-368    | ICBB    | EX200    | C2070-991    | 700-201    | 70-489    | 400-101    | 3309    | C4090-971    | 70-467    | 200-101    | 70-489    | 70-410    | 98-368    | C2150-200    | 70-461    | 1Z0-053    | CAS-002    | C2070-991    | 300-208    | 70-483    | MB6-871    | N10-005    | MB2-704    | 100-101    | MB5-705    | 70-532    | 1z0-414    | 70-411    | 101-400    | 500-260    | 70-417    | 400-101    | 70-489    | C2150-200    | ITILF    | 70-331    | 700-201    | CTFL_001    | 200-120    | C2030-284    | P2090-739    | M70-201    | 312-49v8    | 74-697    | C4090-971    | C2070-991    | 500-801    | HP2-B115    | 1Z0-061    | 700-505    | 9L0-422    | 70-487    | CCD-410    | 70-486    | HP0-D30    | C2180-410    | AWS-SysOps    | 98-367    | HP0-S41    | 3308    | 640-864    | 70-346    | A00-211    | M70-201    | C2070-991    | CISSP    | 220-802    | 220-801    | CCD-410    | 98-365    | C2020-702    | MB6-702    | M70-201    | 300-208    | HP0-J73    | C2180-410    | 70-532    | EX300    | MB2-700    | HP2-B115    | HP0-J73    | ICBB    | VCP-550    | 312-49v8    | C4040-250    | OG0-093    | 74-335    | MB6-871    | N10-005    | 70-417    | MB6-703    | 74-678    | 220-802    | 70-346    | C2210-422    | C2020-702    | 220-801    | 74-678    | C_TSCM52_66    | 98-368    | C2030-284    | 1Z0-053    | 101    | MB6-703    | C2180-410    | 400-101    | 70-461    | 70-534    | C4040-251    | NS0-157    | MB7-701    | 210-451    | HP5-B04D    | EX300    | 010-150    | E20-026    | 3308    | 700-037    | 1Z0-060    | S90-03A    | 1Z0-883    | 210-260    | JN0-102    | 70-533    | 70-534    | 350-080    | 1Z0-883    | OG0-093    | 2V0-621D    | 220-802    | 74-697    | 210-060    | 100-101    | LX0-103    | JN0-102    | CISM    | PRINCE2-FOUNDATION    | NS0-157    | 400-201    | MB2-704    | MB5-705    | 70-534    | SSCP    | PRINCE2    | CISA    | 70-462    | 101-400    | 200-310    | CISSP    | 200-120    | 70-463    | 98-367    | 642-732    | 70-332    | EX300    | 300-206    | 300-115    | 070-341    | 642-732    | 1Z0-133    | CCA-500    | EX200    | 101-400    | 642-999    | DEV-401    | 70-480    | 70-413    | 642-998    | PRINCE2-FOUNDATION    | AWS-SYSOPS    | 300-075    | MB5-705    | PEGACPBA71V1    | 70-243    | 400-201    | ICGB    | 070-346    | 2V0-620    | 9A0-303    | 070-486    | 210-451    | FCBA    | 98-367    | MB2-700    | 70-488    | MB5-705    | 101    | 070-411    | 644-906    | 810-403    | 1Z0-050    | AWS-SYSOPS    | ADM-201    | 1Z0-051    | 1V0-603    | LX0-103    | ITILFND    | 70-347    | 74-697    | C_TSCM52_66    | 70-243    | 210-060    | OG0-093    | 220-802    | 312-49v8    | 70-533    | PRINCE2-FOUNDATION    | 70-462    | 70-417    | 1V0-601    | JN0-102    | 300-209    | C_TFIN52_66    | 210-065    | 1Z0-060    | 70-486    | PEGACPBA71V1    | 98-364    | 640-554    | IIA-CIA-PART2    | 1Z0-051    | 70-480    | 70-534    | 3002    | 2V0-621    | 070-461    | EX300    | 400-201    | CRISC    | 70-332    | 9L0-012    | 500-007    | 1Y0-201    | P3OF    | CCD-410    | 700-260    | 1Z0-883    | A00-201    | EX200    | 70-410    | 810-403    | 70-465    | E20-597    | PEGACPBA71V1    | 70-461    | MB6-702    | 200-120    | 70-347    | 70-332    | A00-211    | JN0-102    | 1V0-603    | 98-365    | 070-680    | 640-692    | 9L0-420    | MB5-705    | 2V0-620    | PRINCE2-FOUNDATION    | 070-411    | 070-486    | 642-732    | 70-486    | M70-201    | MB6-703    | C2020-011    | 74-697    | P3OF    | CAP    |