นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5 6 7 8
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 93)
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 15 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 81)
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ารั้วปาริชาต 57( สงขลา ),(อ่าน 187)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : คืนสิทธิ์ คืนสุข (ศุกร์) - ประชาชน( สงขลา ),(อ่าน 269)
กำหนดช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 2724)
ประกาศผลการประกวดคำขวัญการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 587)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2557( สงขลา ),(อ่าน 2769)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU NEWSLETTER
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready
doudoune canada goose doudoune moncler