นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 4 7 8
ฝ่ายแผนงาน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 45)
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 171)
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 15 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 121)
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ารั้วปาริชาต 57( สงขลา ),(อ่าน 224)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : คืนสิทธิ์ คืนสุข (ศุกร์) - ประชาชน( สงขลา ),(อ่าน 320)
กำหนดช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 2853)
ประกาศผลการประกวดคำขวัญการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 609)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU NEWSLETTER
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready
doudoune canada goose doudoune moncler