นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา แจ้งการตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายต้นไม้( สงขลา ),(อ่าน 217)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการการขายทอดตลาด จำนวน 23 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 343)
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 474)
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนขอเชิญเข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาชุมชนสัญจรไหว้พระ ๙ วัด ตีโพน ๙ หอ เพื่อเป็นมงคลชีวิตตลอดปี ๒๕๕๘( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 269)
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 595)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าไทย( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 735)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยผ่านฐานข้อมูล ELSEVIER ( พัทลุง ),(อ่าน 492)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU NEWSLETTER
ปีที่1 ฉบับที่ 4
พฤศจิกายน 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready