นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย( สงขลา ),(อ่าน 239)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน( สงขลา ),(อ่าน 181)
ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2557 "การศึกษาและวัฒนธรรม" ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 232)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 268)
ประกาศกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)( สงขลา ),(อ่าน 443)
ประกาศผลการประกวดคำขวัญการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 186)
การคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 442)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย
TSU NEWSLETTER
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready