นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
วีดีโอประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง ),(อ่าน 209)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด หลายรายการ( สงขลา ),(อ่าน 167)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 178)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา แจ้งงดการให้บริการ รถไปรษณีย์เคลื่อนที่ ในการรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ (ชั่วคราว)( สงขลา ),(อ่าน 177)
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (บัณฑิตต้องจดจำหมายเลขลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)( สงขลา ),(อ่าน 4636)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 274)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย
TSU NEWSLETTER
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา