นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4
การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 156)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ SMART FOR ALL ครั้งที่ 4( สงขลา ),(อ่าน 105)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้( สงขลา ),(อ่าน 152)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยคณาจารย์และนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล (กีต้าคลาสสิก) และการแสดงกีต้าร์คลาสสิกโดย HUCKY EICHELMANN ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 432)
ประกาศราคากลางอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2557( สงขลา ),(อ่าน 265)
ประกาศผลการประกวดคำขวัญการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 446)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2557( สงขลา ),(อ่าน 2573)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย
TSU NEWSLETTER
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready