มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English
1 2 3 4 8
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 142)
ประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 172)
แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558) (อ่าน 268)
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 2 (อ่าน 137)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : การเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกทัศน์...แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (COE : Extend your perspective to Center of Excellence) (อ่าน 355)
สรุปผลการประกวดดนตรีไทย งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 132)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" (อ่าน 640)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3 (TSU Drama Festival #3)  (อ่าน 444)
ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "อนาคต..ออกแบบได้ : Image of the Future" (อ่าน 673)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 589)
 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค้ำประกัน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (อ่าน 41)
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (อ่าน 41)
การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อ่าน 42)
การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อ่าน 33)
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (อ่าน 27)
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานและหน่วยงานบริหารของมหาวิทยาลัย (อ่าน 32)
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ (อ่าน 24)
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบังคับการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (อ่าน 28)
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (อ่าน 59)
มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเครื่องแบบ (ชุดปกติขาว) (อ่าน 410)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (อ่าน 82)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) (อ่าน 106)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 737)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) (อ่าน 182)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 782)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ่าน 364)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 19)
ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 16)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษวัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (อ่าน 38)
ประกาศยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 40)
ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2) (อ่าน 22)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง  (อ่าน 35)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (อ่าน 35)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 46)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 47)
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 63)
 
TSU At a glance
TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พบประชาคม
ข้อมูลนิสิตใหม่
รับสมัครพนักงาน
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Video Presentation
Video Presentation
Thaksin University
TSU NEWSLETTER
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App