นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5
การคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 89)
ฝังการตั้งแถวบัณฑิต( สงขลา ),(อ่าน 227)
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2557 และแนวปฏิบัติจากอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมบัณฑิต( สงขลา ),(อ่าน 490)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557( สงขลา ),(อ่าน 172)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด( พัทลุง ),(อ่าน 249)
แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ตั้งครรภ์( สงขลา ),(อ่าน 548)
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556( สงขลา ),(อ่าน 341)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย
TSU NEWSLETTER
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready