นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4 5 6 7 8
ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558 และอาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนเป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 255)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 423)
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่ มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2558 ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 5055)
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เชิญชวนบุคลากรหรือนิสิตประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ( สงขลา ),(อ่าน 222)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2558( สงขลา ),(อ่าน 473)
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย หลักสูตร "เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 501)
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน "วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬา สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน"( พัทลุง ),(อ่าน 402)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU NEWSLETTER
ปีที่1 ฉบับที่ 5 ธ.ค. 2557
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready