มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
  คณะผู้บริหาร  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี


  รองอธิการบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน การคลัง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง

รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายการพัสดุ
   

  ผู้ช่วยอธิการบดี
 

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง

  คณบดี/ผู้อำนวยการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รองศาตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ
 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready