มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
  คณะผู้บริหาร  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี


  รองอธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
รองอธิการบดี
วิทยาเขตพัทลุง
   

  ผู้ช่วยอธิการบดี
 

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล


อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


  คณบดี/ผู้อำนวยการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รองศาตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
ผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
รักษาการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
   


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App