มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
  คณะผู้บริหาร  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี


  รองอธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตพัทลุง
   

  ผู้ช่วยอธิการบดี
 

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล


อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย

  คณบดี/ผู้อำนวยการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกุล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รองศาตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
   


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App