รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.59
(อ่าน 614)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการค้าปลีก วิชาเอกการประกอบการ วิชาเอกการเงินหรือวิชาเอกที่สัมพันธ์กัน จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจหรือวิชาเอกที่สัมพันธ์กัน จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
3. การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.60 และระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.40
4. กรณีผู้สมัครมีการโอนย้านสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาใด และมีการเทียบโอนรายวิชา ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม มาประกอบเป็นหลักฐานการสมัครเพื่อนำหน่วยกิตดังกล่าวคำนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาด้วย
5. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ได้แสดงค่าระดับขั้นในระบบเกรด ต้องนำหลักฐานการแปลงค่าคะแนนที่ได้ให้เป็นค่าระดับขั้นในระบบเกรดเพื่อคิดคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยโดยใช้การอ้างอิงจาก .... (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
6. หากมีประสบการณ์ทำงานหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษชึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
     - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
        - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 500
        - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 173
        - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 60
     - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 5.0
     - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 60
     - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232 
                 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready