รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.59
(อ่าน 1017)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นด้าน
          - หุ่นยนต์ (Robotics)
          - ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent)
          - ระบบควบคุม (Control System)
          - ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation System)
          - Power Electronics
          - หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
     3) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
             - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 500
             - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 173
             - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 60
          - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 5.0
          - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 60
          - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

2. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นด้าน
         - วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)
         - การทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)
         - กลศาสตร์การวิบัติ (Fracture Mechanics) หรือ กลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics)
         - การออกแบบเครื่องกล หรือ การผลิต (Mechanical Design or Design for Menufacturing)
         - การถ่ายโอนความร้อน (Heat Tranfer) หรือ กลศาสตร์ของไหล-ความร้อน (Thermo-Fluid Mechanics) 
         - หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
     2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
     3) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
             - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 500
             - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 173
             - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 60
          - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 5.0
          - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 60
          - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel


 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready