การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 3 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.59
(อ่าน 635)

  หัวข้อข่าว : การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ และให้ส่วนงานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในการนี้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 และขอความร่วมมือให้ส่วนงานเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน มายังกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หรือทาง E-mail: tsuacademic@gmail.com ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


 ประกาศ

 แบบเสนอชื่อ   แบบเสนอชื่อ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App