รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 10 มี.ค.59
(อ่าน 1427)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
2) มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
3) หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีที่เกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ สาขา หรือบัญชีกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับาการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     - TOEIC (Testing of English for International Communication) คะแนน 500
     - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
        - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 450
        - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 133
        - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 45
     - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 4.0
     - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 45
     - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
     - กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อนุโลมให้ไม่ต้องนำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดง
     - กรณีที่ผู้สมัครมิอาจแสดงคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก อนุโลมให้นำคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษมาแสดงภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้จะกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร             ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App