รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 25 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 16 มี.ค.59
(อ่าน 1350)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือ การศึกษา หรือ
2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่อยู่ในข้อ 1 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านหลักสูตร หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือก : 16 มีนาคม 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready