สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 16 มี.ค.59
(อ่าน 491)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมทองหลาง 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้างเครือข่ายวิจัยและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิดโอกาสให้นักวิจัยและอุตสาหกรรมร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ติดต่อ คุณชุติมา  ยอดเกื้อ โทรศัพท์ภายใน 7257 หรือ 081 5407304 E-mail : research.tsu@gmail.com ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559

 โครงการ

 กำหนดการ

 แบบตอบรับ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready