ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 14 มี.ค.59
(อ่าน 258)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี และเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(พท.)23/2559  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น 

การดำเนินการดังกล่าวได้สิ่นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้ บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมีในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,400.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready