รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิศวกรไฟฟ้า) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 14 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 4 เม.ย.59
(อ่าน 666)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิศวกรไฟฟ้า) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิศวกรไฟฟ้า) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) พร้อมแนบหลักฐาน
3. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ด้านไฟฟ้า) และด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้า-อาคาร) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมแนบหลักฐาน
4. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมแนบหลักฐาน
5. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในอาคารควบคุมอย่างน้อย 1 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามการรับรองของเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมแนบหลักฐาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน
7. มีความรู้เรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน และการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
8. มีความรู้ความสามารถในการร่าง/โต้ตอบหนังสือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
9. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
: 4 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น.

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready