ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารสากลและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 14 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.59
(อ่าน 426)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารสากลและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารสากลและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการอาหารสากลและเครื่องดื่มแก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เช่า

1. ผู้เช่าต้องไม่เป็นนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผู้เช่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถประกอบกิจการได้ด้วยตนเอง
3. ผู้เช่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องโทษใด ๆ ตามกฎหมาย
4. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื่อให้กับผู้บริโภคได้
5. ผู้เช่าต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น ณ วันประกาศเช่าหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเช่าครั้งนี้

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
: 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นความจำนงเข้ารับการพิจารณาเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศ : 29 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองการพิจารณาคัดเลือก : 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
: 31 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2559 โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7420

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready