ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 17 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 30 มี.ค.59
(อ่าน 223)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,811,812.02 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองบาทสองสตางค์)

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาจ้างได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready