ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแอพพลิเคชั่น (Firewall Application) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 23 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 3 เม.ย.59
(อ่าน 235)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแอพพลิเคชั่น (Firewall Application) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.2/2557  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแอพพลิเคชั่น (Firewall Application) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศให้ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแอพพลิเคชั่น (Firewall Application) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 2,299,965.00 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App