สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ "จรรยาบรรณและ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 28 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.59
(อ่าน 427)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ "จรรยาบรรณและ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ “จรรยาบรรณและ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access” ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสัมมนาทางวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน หัวข้อจรรยาบรรณด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access วิธีการกลั่นกรองผลงานวิชาการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจ : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือโทรแจ้งรายชื่อได้ที่ 081-5407304 เบอร์ภายใน 7256 หรือทาง E-mail: research.tsu@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pt.tsu.ac.th/rdi   

 หนังสือเชิญ

 โครงการและกำหนดการ

 แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready