กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 3590)

  หัวข้อข่าว : กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

๑. คณาจารย์ประจำที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

          (๑)    กรณีเป็นผู้รับผิดชอบงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่าTOEFL (Paper based) คะแนน ๖๐๐

          (๒)    กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (๑) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based) คะแนน ๕๐๐

๒.  คณาจารย์ประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

          (๑)  กรณีเป็นผู้รับผิดชอบงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based) คะแนน ๕๕๐

          (๒)   กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (๑) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based) คะแนน ๔๕๐           

                  

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready