กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 2355)

  หัวข้อข่าว : กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้

๑. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

          (๑)  กรณีสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based)     คะแนน ๕๕๐

          (๒)  กรณีสังกัดส่วนงาน หรือหน่วยงานนอกเหนือจาก (๑) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based) คะแนน ๔๕๐

๒. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนดดังนี้       

          (๑)  กรณีสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ์ หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based)     คะแนน ๕๐๐

(๒) กรณีสังกัดส่วนงาน หรือหน่วยงานนอกเหนือจาก (๑) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL (Paper based) คะแนน ๔๐๐

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready