กำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 603)

  หัวข้อข่าว : กำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

กำหนดให้คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (จากเดิม ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) ประกอบด้วย

                   (๑)    ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของภาระงานขั้นต่ำ หรือไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

                   (๒)    ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของภาระงานขั้นต่ำ หรือไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

                   (๓)    ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต และภาระงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของภาระงานขั้นต่ำ หรือไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready