ปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 1041)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

๑. ปรับปรุงเกณฑ์การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยไม่ผูกติดกับอัตราเงินเดือน

๒.  กำหนดเงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะต้องเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลงานทางวิชาการในแต่ละรอบการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งหลังจากประกาศมีผลใช้บังคับ

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready