สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการจัดตั้งคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 24 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 24 พ.ค.59
(อ่าน 916)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการจัดตั้งคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.. ๒๕๕๙ ได้มีมติจัดตั้ง คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็นส่วนงานวิชาการลำดับที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๙ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.. ๒๕๓๙

ทั้งนี้การจัดตั้งคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียด

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ ๓).. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready