รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 3 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 27 พ.ค.59
(อ่าน 876)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.20
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี พร้อมแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
3. กรณีมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทะเบียนนิสิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการสูง

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก : 27 พฤษภาคม 2559

ผู้สนใจ
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3968
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App