รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 8 มิ.ย.59
(อ่าน 532)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทัษิณ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ กลไกการทำงานของรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และส่วนประกอบของรถยนต์เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน) และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม MS-OFFICE
5. มีความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณ งานธุรการ และร่างโต้ตอบหนังสือราชการได้ในเบื้องต้น
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
7. ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือก : 8 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3968
               - วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready