ขอเชิญบุคลากรและนิสิต สอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 25 พ.ค.59
(อ่าน 788)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรและนิสิต สอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
งานวิเทศสัมพันธ์ จะจัดอบรมและสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในบริบทสากล (TOEIC) และเพื่อเตรียมนิสิตคุณภาพรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงานในระดับสากล โดยกำหนดจัดโครงการ ดังนี้

อบรม : ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. รวม 24 ชั่วโมง ณ ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องเรียน MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สอบวัด : 11 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (มีรถรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่สมัครสอบในครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบสำหรับนิสิต เป็นเงิน 700 บาท และสำหรับบุคลากร เป็นเงิน 1,200 บาท

ผู้สนใจ : สมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App