สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Educational Quality Assurance)
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 441)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Educational Quality Assurance)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามีพันธกิจและความรับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล


รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready