สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น ฝ่ายวิชาการ (Division of Academic Affairs)
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 434)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น ฝ่ายวิชาการ (Division of Academic Affairs)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น ฝ่ายวิชาการ (Division of Academic Affairs) และให้โอนภารกิจและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปสังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง  การปรับเปลี่ยนชื่อ และภาระหน้าที่ของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready