สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 28 มิ.ย.59
(อ่าน 506)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาผู้คนและสภาพการณ์ สามารถเข้าใจในสถานการณ์ เรื่องราวของผู้คนในสภาพการณ์นั้น ๆ โดยการตีความจากการรับรู้เพื่อค้นหาความหมายจากคำพูด วิวาทะ หรือการกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready