ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 17 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 17 ก.ค.59
(อ่าน 454)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

-         ให้ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างรายเดือนซึ่งกำหนดตามคุณวุฒิและภาระงานที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายตามข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน และต้องมีภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการที่กำหนดเฉพาะตำแหน่งเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย

-          การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นด้านอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย และเป็นอำนาจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี

-          ให้การผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาเพื่อจ้างหรือไม่จ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณถัดไปด้วย

รายละเอียด

 

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready