ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 17 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 17 ก.ค.59
(อ่าน 419)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งปรากฏผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิได้รับการเพิ่มเงินเดือนประจำปีได้ไม่เกินร้อยละ ๓ 

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งปรากฏผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ หรือรวมทั้งปีไม่เกินร้อยละ ๓

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready