ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 17 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 17 ก.ค.59
(อ่าน 510)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน  ซึ่งต้องพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเหตุเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีในปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุ โดยให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะเกษียณอายุ

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready