กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 17 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 17 ก.ค.59
(อ่าน 480)

  หัวข้อข่าว : กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ และอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ทั้งนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุภายในระยะเวลา ๓ ปีแรก นับตั้งแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready