การเลือกตั้งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 29 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 24 ส.ค.59
(อ่าน 372)

  หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 0730/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready