วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 30 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 23 ก.ค.59
(อ่าน 429)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามมาตรฐานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจหลักการ เทคนิคและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7444 3906, 085 2454012 และ 083 1914010

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready