สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (Institute of Community Enterprise Incubation; ICEI)
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 1 ส.ค.59
(อ่าน 387)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (Institute of Community Enterprise Incubation; ICEI)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติจัดตั้ง สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีพันธกิจหลักด้านการสนับสนุนและพัฒนาบัณฑิตด้านบริการวิชาการรับใช้สังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนาสังคม การสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป และการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready