รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 25 ก.ค.59
(อ่าน 698)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา 

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
3. สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) และรถบรรทุกได้ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเดิม
4. มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ (ชนิดที่ 2) โดยจะต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคต้องห้าม ดังนี้
     (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
     (2) วัณโรคระยะอันตราย
     (3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
     (4) โรคประจำตัวที่แพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
      ทั้งนี้ ให้แสดงใบรับรองแพทย์

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก : 25 กรกฎาคม 2559 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232 
                 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready