สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ (Institute of Human Capital Development)
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 5 ส.ค.59
(อ่าน 483)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ (Institute of Human Capital Development)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีพันธกิจหลักด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงาน องค์กรภายนอก การให้บริการทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทุนมนุษย์กับหน่วยงาน องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียด

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready