ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 ร้าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 25 ส.ค.59
(อ่าน 272)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 ร้าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการให้เช่าพื้นที่ร้านอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม 1 ปี จำนวน 11 ร้าน ดังนี้

1. ร้านอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังที่ 1 จำนวน 6 ร้าน
     - ร้านอาหารอีสาน  จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านข้าวแกงไทยมุสลิม จำนวน 2 ร้าน
     - ร้านข้าวแกงไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานเดียวไทยมุสลิม จำนวน 1 ร้าน

2. ร้านอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังที่ 2 จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียวไทยมุสลิม   จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านข้าวแกงไทยมุสลิม จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านอาหารอีสาน จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวไทยพุทธ จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถประกอบกิจการได้ด้วยตนเอง
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื่อแก่ผู้บริโภคได้
4. ผู้เช่าต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น ณ วันประกาศให้เช่าพื้นที่
5. กรณีผู้สมัครที่เคยเป็นผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าเช่าพื้นที่รายเดือน ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ในวันที่ยื่นใบสมัคร

กำหนดยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฯ : 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดพิจารณาคัดเลือก : 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ประกาศผลการคัดเลือก : 25 สิงหาคม 2559 

ผู้สนใจ : ยื่นความจำนงเข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหารตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนด ให้ติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 50.00 บาท ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7467 3207, 0 7460 9600 ต่อ 7160-7164 ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready