รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 27 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.59
(อ่าน 1895)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนตะวันออก หรือศาสตร์ด้านสุขภาพอื่น ๆ 
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 สาขา ดังนี้
    1) ใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมศาสตร์
    2) ใบประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมไทย
    3) ใบประกอบวิชาชีพสาขาผดุงครรภ์ไทย
    4) ใบประกอบวิชาชีพการนวดไทย
4. มีประสบการณ์ในการสอน หรือผู้ช่วยสอน หรือวิจัย หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทย หรือบริการสุขภาพ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
6. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 16 พฤศจิกายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel


 ประกาศ

 ใบสมัคร      ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready