คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.59
(อ่าน 508)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติปรับปรุงวัตถุประสงค์ของกองทุนพนักงาน โดยให้กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแยกจากเงินอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อสะสมทุนและใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปีเข้ากองทุน เพื่อสนับสนุนและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการจ้างเป็นกรณีเฉพาะ อาทิ ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี หรือลูกจ้างชาวต่างประเทศ  

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready