คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ให้จัดตั้งกองทุนสิทธิประโยชน์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.59
(อ่าน 576)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ให้จัดตั้งกองทุนสิทธิประโยชน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนขึ้นใหม่ เรียกว่า “กองทุนสิทธิประโยชน์” แยกต่างหากจากเงินอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อสะสมทุนและใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจักต้องจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเข้ากองทุน เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองการทำงาน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อาทิ เงินชดเชยหรือค่าชดเชยพิเศษ การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ การสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กองทุนสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready