คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.59
(อ่าน 573)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (ยกเว้นผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และชาวต่างประเทศ) ให้เท่ากับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ทั้งนี้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ต้องมีภาระงานขั้นต่ำเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย และให้การผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประเมินเพื่อจ้างหรือไม่จ้างต่อในปีงบประมาณถัดไปด้วย

 

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready