คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.59
(อ่าน 584)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมติ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี และให้ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายปี เมื่อมีผลการปฏิบัติงานประจำปีผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready