คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.59
(อ่าน 822)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ คือ เมื่อปรากฏพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน ให้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของส่วนงานหรือหน่วยงาน และเมื่อครบกำหนดการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ภายใน ๑๒ เดือน หรือ ๑ รอบประเมิน) ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตามข้อตกลงในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และเมื่อปรากฏพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย สั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นออกจากงาน

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready