ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 1 ธ.ค.59
(อ่าน 284)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,298,000.00 บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 1 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ
: ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7602 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7902 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 ประกาศ 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready