ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับมหาวิทยาลัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 2 ธ.ค.59
(อ่าน 449)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับมหาวิทยาลัย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้มีการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จึงเชิญชวนคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับมหาวิทยาลัย) ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นต้น แบ่งออกเป้น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มนิสิตปกติ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านจิตอาสา จิตสาธารณะและร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มนิสิตพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่น

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลประวัติและผลงานของนิสิตไปยังฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนางสาวทิพธรรยาภรณ์  ควนข้อง เป็นผู่ประสานงาน โทรศัพท์ 7319


 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready