คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ออกหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 1 เม.ย.60
(อ่าน 478)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ออกหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย 

สาระสำคัญโดยสรุปของประกาศ

.เป็นการกำหนดวิธีการคิดค่าภาระงานของคณาจารย์ประจำใหม่แทนหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป

.กำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ เป็น ๑,๒๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ๖๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (จากเดิม ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

.กำหนดให้ภาระงานสอนเป็นภาระงานสะสมทั้งปีการศึกษา แทนการคิดค่าเฉลี่ยของสองภาคการศึกษา

๔.กำหนดค่าภาระงานให้รองรับภารกิจใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยรับใช้สังคม งานสร้างสรรค์ เป็นต้น

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready