ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 4 เม.ย.60
(อ่าน 92)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบประมวลผล จำนวน 426 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน จำนวน 561 เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ระหว่างวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7602 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7902 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App