ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.60
(อ่าน 279)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ภารกิจด้านวินัยนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัด "โครงการป้องกันการทุจริตการสอบ ปีการศึกษา 2559 (3 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเรียนและให้นิสิตตระหนักถึงโทษทางวินัยนิสิตเมื่อทุจริตการสอบและเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้แก่นิสิต เนื่องจากที่ผ่านมา มีการกระทำความผิดในการสอบอยู่บ่อยครั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ข้อ 10 (4) หากนิสิตกระทำการทุจริตในการสอบก็จะถูกโทษทางวินัยตามหมวดที่ 3 ข้อ 12.2 ความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งได้กำหนดโทษทางวินัยของนิสิตไว้ 4 สถาน คือ

1. ภาคทัณฑ์
2. พักการเรียน หรือระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสองภาคการศึกษา
3. ในกรณีที่ไม่สามารถพักการเรียนได้ให้ระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสองภาคการศึกษา
4. ไล่ออก


 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready