ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 26 มี.ค.60
(อ่าน 75)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.5/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดเสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศให้ บริษัท 7 มงคล จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,198,000.00 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App