ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.60
(อ่าน 194)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 ร้าน 2 ซุ้ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ร้าน 2 ซุ้ม 

กำหนดยื่นใบสมัคร
: 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดสอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติ : 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ไดรับการสรรหา
: 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

ผู้สนใจ :  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการสรรหาได้ที่  www.tsu.ac.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0  7431 7614 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App