สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 20 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 20 เม.ย.60
(อ่าน 153)

  หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.    อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

๓.    รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

๔.   ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

๕.    อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App