ประกวดราคาจ้างติดตั้งงานโคมไฟฟ้าอาคาร E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 12 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 22 มิ.ย.60
(อ่าน 335)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างติดตั้งงานโคมไฟฟ้าอาคาร E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะประกวดราคาติดตั้งงานโคมไฟฟ้าอาคาร E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ 
  • มีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านทางอีเมล์ sronchai@tsu.ac.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
  • ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th โทรศัพท์ 0 7467 3207 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready