ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 18 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 28 เม.ย.60
(อ่าน 69)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ.9/2560  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้สิ้นสุดแล้วนั้น มหาวิทยาลัยประกาศให้ บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ในวงเงิน 31,383,784.80 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App