ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของสายคณาจารย์
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 434)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของสายคณาจารย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

  • พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ   สายสนับสนุน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ ผู้ใดได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในระดับตำแหน่งถัดไปอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ในการคิดคำนวณเงินเดือนเพิ่มให้คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นดำรงอยู่    
  • ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเหตุเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีในปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุ โดยให้ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะเกษียณอายุ

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready